درآمد 80 میلیونی کانال های تلگرامی

درآمد 80 میلیونی کانال های تلگرامی

1395/12/03

در دو ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺴــﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳــﺖ، اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎل های ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ در اﯾﺮان ﻣﺎهاﻧﻪ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺷــﻤﺎ ﻫﻢ درﺑﺎره درآﻣﺪهای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ . ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها و درآﻣﺪﺷــﺎن ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳــﺖ، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑــﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿــﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎل های ﺧﺒﺮی و ﻏﯿﺮﺧﺒﺮی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺸــﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺮ ﮐﺎﻧــﺎل، درآﻣﺪ آﻧها ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ  ﮐﺎﻧﺎل های ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿــﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﺣﺪود 80 میلیون تومان ،کانال های با 500 هزار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ حدود 50 میلیون، کانال های با صد تا 500 هزار تا یک میلیون عضو حدود 25 میلیون تومان و کانال های با 50 تا 100 هزار عضو نزدیک به پنج میلیون تومان در ماه درآمد دارد. .ﺳــﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳــﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﯾﮑﯽ از اﺳــﺘﺎرت آپ های ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺎم رﺳــﺎن ﺳــﺎده  ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑــﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪه در  ﻣﺎه های اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮی ﻧهادهای ﻣﺮﺗﺒــﻂ، ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺪود  40  درﺻــﺪ پهنای ﺑﺎﻧــﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در اﯾــﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ هزار ﮐﺎﻧﺎل در ﺗﻠﮕــﺮام اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ  . و روزانه 2/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺴــﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﺷــﯿﻮه درآﻣــﺪی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔــﺖ آﻧهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘــﻮای ﺧﻮب ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺮدم از آﻧها اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب آگهی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﺎﻧﺎل های ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤــﻮل در روز ﺑﯿﻦ 15 تا 20  ﭘﺴﺖ ﻏﯿﺮآگهی و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ هشت ﭘﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ، شهرت و ﺧﻂ  ﻣﺸﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳــﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳﺎ، اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ آگهی ﺗﻨها ﺑﺮای دو ساعت 200 تا 400 هزار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ها ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻮدن آگهی روی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﺟﺎﻟــﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛــﻪ دﻟﺨﺮاش ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ در تهران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻧﺎل های ﺧﺒﺮی اﻓﺰوده ﺷﺪ.

آیتیسا
آیتیسا

آیتیسا بیش از یک دهه است که در حوزه های مختلف برنامه نویسی تحت وب در حال فعالیت می باشد و نمونه کارهای بسیار متعددی انجام داده است.

آخرین مقالات

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

کد امنیتی

تماس بگیرید

09130929477

شماره موبایل خود را وارد کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند