درآمد 80 میلیونی کانال های تلگرامی

  بازاریابی و فروش  کارمندان آیتیسا  3 اسفند ماه 1395

در دو ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﺴــﯿﺎري از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳــﺖ، اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎل هاي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ در اﯾﺮان ﻣﺎهاﻧﻪ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺷــﻤﺎ ﻫﻢ درﺑﺎره درآﻣﺪهاي ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ . ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها و درآﻣﺪﺷــﺎن ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳــﺖ، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑــﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿــﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎل هاي ﺧﺒﺮي و ﻏﯿﺮﺧﺒﺮي ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺸــﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺮ ﮐﺎﻧــﺎل، درآﻣﺪ آﻧها ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻃﻮري ﮐﻪ  ﮐﺎﻧﺎل هاي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿــﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﺣﺪود 80 میلیون تومان ،کانال های با 500 هزار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ حدود 50 میلیون، کانال های با صد تا 500 هزار تا یک میلیون عضو حدود 25 میلیون تومان و کانال های با 50 تا 100 هزار عضو نزدیک به پنج میلیون تومان در ماه درآمد دارد. .ﺳــﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳــﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﯾﮑﯽ از اﺳــﺘﺎرت آپ هاي ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺎم رﺳــﺎن ﺳــﺎده  ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑــﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪه در  ﻣﺎه های اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﻧهادهاي ﻣﺮﺗﺒــﻂ، ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺪود  40  درﺻــﺪ پهناي ﺑﺎﻧــﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در اﯾــﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ هزار ﮐﺎﻧﺎل در ﺗﻠﮕــﺮام اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ  . و روزانه 2/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺴــﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﺷــﯿﻮه درآﻣــﺪي اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔــﺖ آﻧهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘــﻮاي ﺧﻮب ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺮدم از آﻧها اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب آگهی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﺎﻧﺎل هاي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤــﻮل در روز ﺑﯿﻦ 15 تا 20  ﭘﺴﺖ ﻏﯿﺮآگهی و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ هشت ﭘﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ، شهرت و ﺧﻂ  ﻣﺸﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳــﺎﯾﺖ ﺗﮑﺮاﺳﺎ، اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﯾﮏ آگهی ﺗﻨها ﺑﺮاي دو ساعت 200 تا 400 هزار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ها ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻮدن آگهی روي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﺟﺎﻟــﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛــﻪ دﻟﺨﺮاش ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ در تهران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻧﺎل هاي ﺧﺒﺮي اﻓﺰوده ﺷﺪ

ارتباط با ما

کاشان - میدان امام حسین - ابتدای خیابان ملامحسن - مرکز طراحی سایت کاشان - فناوری اطلاعات آیتیسا

info@itsaco.ir

031-5544-8775

0913-092-9477

ما را در شبکه های اجتماعی هم میتوانید دنبال کنید :)
کانال تلگرام شرکت: telegram.me/itsaco